Uued tuuled – Lastehoid ja Lasteaed Loomelind

Uued tuuled

Uued tuuled

Uued tuuled

Meil on hea meel teatada, et Loomelind on oma tiibu sirutanud ja saanud kahe rühmaga –  Kaselinnud ja Lepalinnud – eralasteaiaks. Kaselinnud on noorem lasteaiarühm, kus käivad  lapsed vanuses 2-4 aastat ning Lepalinnud vanem lasteaiarühm, kus käivad lapsed vanuses 3-6 (7) aastat.

Sügisest alustame Lepalindude rühmas projektõppega, kus õppeprotsessis püüeldakse tegevuste poole, mis lapsi motiveerivad, kaasa haaravad ja nende huvidele vastavad. Projektõpe on lapse arengu toetamine tema loomupärase uudishimu abil. Projektid saavad olema tihedalt seotud õppekavaga, tähelepanu on laste üldoskustel ja õppevaldkondade (mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, liikumine, muusika) lõimitusel. Projektide käigus toimuvad reflekteerimised – mida õpiti, mida saadi teada, mis meeldis/ei meeldinud, millistele küsimustele ei saadud vastust, mida teinekord tahaks korrata. Ka õpetajatele on projektõpe huvitav väljakutse – see rikastab õpikeskkonda, õpitakse üksteist paremini tundma, saadakse palju tagasisidet ning avastatakse palju üllatavat. Väga palju saavad kaasa aidata ka vanemad, asjatundjad ja kogukond. Lapsevanemad – lapsed kasutavad oma küsimustele vastuste saamiseks nii Teid kui ka paljusid teisi allikaid!  Võtke laste küsimusi tõsiselt ja kuulake, mis neil öelda on. Pakkuge neile nii kohta kui ka võimalusi uuritava joonistamiseks või pildistamiseks. Lapsed õpivad kõige paremini kasutades oma meeli, puudutades, lähedalt vaadates, kuulates ja nuusutades. Väga on hinnatud projekti teemaga seotud esemed, mida saab mõneks ajaks rühmale uurimiseks laenata: masina osad, tööriistad, toodete näidised jne. Dokumenteeritu väljapanekut jälgides saab aimu, kuidas lapsed on arenenud ja mida õppinud.

Lasteaiarühmade lapsed kantakse automaatselt läbi Tartu haridusteenuste haldamise süsteemi (Arno) Eesti Hariduse Info Süsteemi (EHIS) ning lapsevanemad saavad koolituskulude pealt tagasi tulumaksutagastust.

Uues lastehoiu ja -aia formaadis oleme täiustanud põhikirja, arengukava, õppekava ja tegevuskava, mille on heaks kiitnud Haridus- ja Teadusministeerium. Jätkame õppekeskkonnaga Stuudium, kus on leitavad iganädalased tegevuskavad ning tegevuste kirjeldused. Õppeaastas seome õuesõppe ning lapsest lähtuva kasvatuse õppesuuna eelkoolipedagoogika traditsioonide ja üldõpetusliku tööviisiga. Olulisel kohal on meil erinevate valdkondade lõimumine. Lõimumine on valdkondade õppesisu, üldoskuste ja erinevate tegevusliikide ühendamine tervikuks, kus võimaldatakse õppida toas ja õues ning läbi mitmete mooduste: mängimine, ehitamine, näitlemine, lugemine, meisterdamine, kirjutamine, laulmine, muusika kuulamine, kleepetöö, voolimine, maalimine, õppekäigud, matkamine, tantsimine, sport, jutustamine, arvutamine, vaatlemine, õppemängud, mängupeod ja palju muid tegevusi laste soovil. Tööviiside ja meetodite valikul arvestame pedagoogilisi printsiipe: terviklikkus, lastepärasus, elulähedus, iseseisvus, aktiivsus, koduloolisus ja individuaalsus.

Lasteaiale on tegevusloa väljastanud Haridus- ja Teadusministeerium.