Koostöö Babysport Tartuga – Lastehoid ja Lasteaed Loomelind

Koostöö Babysport Tartuga

Koostöö Babysport Tartuga

Hakkame pakkuma järgnevaid tasulisi lisateenuseid, mida teostab samas majas asuv Babysport Tartu.

Logopeed

Logopeed aitab kaasa sinu lapse kommunikatsioonivõime arenemisele. Tundides tegeletakse suulise ja kirjaliku kõneloome treenimisega ning mõistmisoskuse ja mitteverbaalse suhtluse arendamisega. Seda kõike ikka selleks, et sinu laps suudaks ennast teistele inimestele arusaadavaks teha ning ise teisi inimesi mõista.

Logopeedi tunniplaan koosneb järgmistest tegevustest:

 • kõnearenduslik töö
 • hääldusprobleemide korrektsioon
 • lugemise ja kirjutamise eeloskuste kujundamine ja arendamine
 • suulise ja kirjaliku kõne õpetamine
 • kommunikatiivsete oskuste arendamine
 • sotsiaalsete oskuste õpetamine
 • eneseteeninduse õpetamine
 • kognitiivsete oskuste arendamine
 • silma ja käe koostöö arendamine
 • toitmisprobleemide lahendamine
 • logopeediline nõustamine​

Logopeedi teenust saab hakata kasutama alatest märtsist 2020. Esialgu toimub hindamine, antakse vanematele ja õpetajatele tagasisidet. Logopeedi esmane visiit on 35 eurot. Koos hinnanguga 40 eurot. Edaspidi on võimalik soetada korrakaardid. 5 korra kaart maksab 135 eurot ja 10 korra kaart maksab 250 eurot.

Eripedagoog

Eripedagoog tegeleb järgmiste tegevustega:

 • Kognitiivsete, kommunikatsiooni-, sotsiaalsete, õpi- ja muude oskuste arendamine eripedagoogiliste võtetega.
 • Võrgustikuliikmete eripedagoogiline nõustamine, igapäevatoimingute õpetamine, kommunikatsioonioskuste õpetamine ja arendamine ning abivahendite vajaduse hindamine.
 • Turvalise, tervisliku ja õppimist toetava, motiveeriva ja erivajadusi arvestava füüsilise õpikeskkonna kujundamine.
 • Kavandab õppeprotsessi, arvestades erivajadusega õppija isiksuse, tunnetustegevuse, kõne ja praktilise tegevuse iseärasusi.

Eripedagoogi teenust saab hakata kasutama alatest märtsist 2020. Esialgu toimub hindamine, antakse vanematele ja õpetajatele tagasisidet. Eripedagoogi tund maksab 25 eurot.

Rühmavõimlemine

Tehakse lihtsamaid kõnni- ja jooksuharjutusi, ronitakse mööda takistusradasid, et arendada tasakaalu ja osavust, visatakse ja püütakse palle, et paraneks koordinatsioon ja käe-silma koostöö. Hüpatakse kaugele, kõrgele ja alla, rullitakse ja roomatakse, et laps õpiks tunnetama oma keha ruumis ja palju muud põnevat. Tundide tähtis osa on ka sotsiaalsete oskuste arendamine, oma järjekorra ootamine ja asjade jagamine, füsioterapeudi kuulamine, mis väikesele inimesele pole sugugi alati lihtne ülesanne. Kõikides tundides kasutatakse liisu- ja rütmisalme. Tunnid kestavad 25-30 minutit. Kuu hind on 20 eurot (1x nädalas). Rühmavõimlemise teenust saab hakata kasutama alates veebruari esimesest nädalast.